Anàlisi sintàctica


ARANos

Respon per començar l'anàlisi


Vídeo tutorial


Què has de saber?


L’ARANos (aplicació web de referència per a l’anàlisi d’oracions simples) és una pàgina web útil per a l’anàlisi i la determinació de les funcions sintàctiques dels elements d’una oració simple.

Consisteix en el fet de respondre un seguit de preguntes relaciones amb el sintagma que es vol analitzar prement l’opció que més s’ajusti al nostre cas concret —a sota de cada pregunta hi ha dues o més respostes possibles, i cal prémer a sobre de la que considerem que és l’adequada per passar a la pantalla següent—. Aquest procés es repeteix diverses vegades fins arribar a l’opció final, en què se’ns indica quina funció té el sintagma que estudiem.

La llista de funcions que ens permet detectar l’ARANos web són les següents: complement de règim verbal (CRV), complement circumstancial (CC), complement agent (C. agent), complement indirecte (CI), complement directe (CD), atribut (Atr.), complement del nom (CN), complement de l’adjectiu (C. adj.), aposició (Ap.), subjecte (Subj.), subjecte pacient (Subj. pacient) i complement predicatiu (C. pred.) de subjecte i de complemente directe..

Els coneixements previs necessaris per poder utilitzar l’ARANos són aquells que ens permetin distingir les diferents categories lèxiques existents (nom, determinant, adjectiu, pronom, adverbi, verb i conjunció). A més a més, caldrà saber diferenciar els verbs transitius dels intransitius, o emprar un diccionari com a eina complementària per poder-ho determinar en cas de dubte. També és convenient saber distingir les oracions passives de les actives, i conèixer la manera de transformar una frase d'una veu a l’altra.

Contacta